New York
GMT-4
3:03:34 pm
Tue,Aug 09
You - San Diego
GMT-7
12:03:34 pm
Tue,Aug 09