San Juan
GMT-4
6:57:42 pm
Fri,Nov 17
Jerusalem
GMT+2
12:57:42 am
Sat,Nov 18
Madrid
GMT+1
11:57:42 pm
Fri,Nov 17
California City
GMT-8
2:57:42 pm
Fri,Nov 17
Illinois City
GMT-6
4:57:42 pm
Fri,Nov 17
Miami
GMT-5
5:57:42 pm
Fri,Nov 17
Mexico City
GMT-6
4:57:42 pm
Fri,Nov 17
Bogota
GMT-5
5:57:42 pm
Fri,Nov 17
Caracas
GMT-4
6:57:42 pm
Fri,Nov 17
Quito
GMT-5
5:57:42 pm
Fri,Nov 17
Lima
GMT-5
5:57:42 pm
Fri,Nov 17
Buenos Aires
GMT-3
7:57:42 pm
Fri,Nov 17
Santiago
GMT-3
7:57:42 pm
Fri,Nov 17
You - Ashburn
GMT-5
5:57:42 pm
Fri,Nov 17